«Синь иньчжэ буюй» 尋隱者不遇 «Неудачные поиски отшельника»

«Xín yǐnzhě bùyù» 《尋隱者不遇》 «Неудачные поиски отшельника»

《尋隱者不遇》 (贾岛)

鬆下問童子,言師采藥去。
只在此山中,云深不知處。

«Xín yǐnzhě bùyù» (Gǔ Dǎo)

Sōng xià wèn tóng zǐ , yán shī cǎi yào qù.
Zhī zài cǐ shān zhōng , yún shēn bù zhī chǔ.

«Неудачные поиски отшельника» (Гу Дао) (779—843 гг., династия Тан)