«Чжу чжи цы» 竹枝詞 «Слово о бамбуковой ветке»

«Zhú zhī cí» 《竹枝詞》 «Слово о бамбуковой ветке» Ли Фэнъюнь (цитра цинь) (2013 г.).
Это циньгэ – пьеса для циня с голосом, автор слов неизвестен. Была издана в сборнике нот для циня «Дун Гао циньпу» (1771 г.), династия Цин (1644 – 1912 гг.).

《竹枝詞》
«Zhú zhī cí»

非商非羽声吾伊。
Fēi shāng fēi yǔ shēng wúyī.
宛轉歌喉唱豔詞。
Wǎnzhuǎn gēhóu chàng yàn cí.
腸断那何人不識。
Chángduàn nuó hérén bù shí.
一腔清韵有誰知。
Yīqiāng qīng yùn yǒu shuízhī.

《竹枝詞》(劉禹錫)
«Zhú zhī cí» (Liú Yǔxī)

杨柳青青江水平,
Yángliǔ qīngqīng jiāng shuǐpíng,
闻郎江上踏歌声。
wén láng jiāng shàng tā gēshēng.
东边日出西边雨,
Dōngbian rìchū xībian yǔ,
道是无晴却有晴。
dàoshì wú qíng què yǒu qíng.

«Слово о бамбуковой ветке» (Лю Юйси) (772 — 842 гг., династия Тан)

Зелены ивы и тополя, реки незаметен ток.
Слышу, любимый песню запел над гладью молчащих вод.
Солнце вдруг озарило восток, на западе — снова дождь.
Ты говоришь, непогожий день, — а день куда как погож!