«Вэнь Ван цао» 文王操 «Вэнь Ван»

«Wén Wáng cāo» 《文王操》 «Вэнь Ван» Чэн Гунлян (цитра цинь) (2006 г.)
«Wén Wáng cāo» 《文王操》 «Вэнь Ван» Чэн Гунлян (цитра цинь) (2008 г.)
«Wén Wáng cāo» 《文王操》 «Вэнь Ван» Чэн Гунлян (цитра цинь) (2012 г.)

《文王操》 (周文王)

翼翼翱翔,彼鳳凰兮。
嫌書來儀,以會昌兮。
瞻天案圖,殷將亡兮。
蒼蒼之天,始有萌兮。
五神連精,合謀房兮。
興我之業,望羊來兮。

«Wén Wáng cāo» (Zhōu Wén Wáng)

Yì yì áo xiáng, bǐ fèng huáng xī.
Xián shū lái yí, yǐ huì Chāng xī.
Zhān tiān àn tú, Yīn jiāng wáng xī.
Cāng cāng zhī tiān, shǐ yǒu méng xī.
Wǔ shén lián jīng, hé móu fáng xī.
Xìng wǒ zhī yè, wàng yáng lái xī.

«Вэнь Ван» (Чжоу Вэнь Ван) (1152-1056 гг. до н.э., династия Чжоу)