«Гуй шань цао» 龜山操 «Гора Гуй»

«Guī shān cāo» 《龜山操》 «Гора Гуй»

《龜山操》 (韓愈)

龜之气兮,不能云雨。
龜之枿兮,不中梁柱。
龜之大兮,只以奄魯。
知将隳兮,哀莫余伍。
周公有鬼兮,嗟余歸輔。

«Guī shān cāo» (Hán Yù)

Guī zhī qì xī, bùnéng yún-yǔ.
Guī zhī niè xī, bù zhōng liángzhù.
Guī zhī dà xī, zhī yǐ yān lǔ.
Zhī jiāng huī xī, āi mò yú wǔ.
Zhōu gōng yǒuguǐ xī, jiē yú guī fǔ.

«Гора Гуй» (Хань Юй) (768—824 гг., династии Тан-Сун)