«Фэн цю хуан» 鳳求凰 «Феникс ищет подругу»

«Fèng qiú huáng» 《鳳求凰》 «Феникс ищет подругу»

《鳳求凰》 (司馬相如)

其一
有美人兮, 見之不忘。
一日不見兮,思之如狂。
鳳飛翺翔兮,四海求凰。
无奈佳人兮,不在東牆。
将琴代語兮,聊写衷腸。
何日見許兮,慰我旁徨。
愿言配德兮,携手相将。
不得於飛兮,使我淪亡。
使我淪亡。琴挑鳳得凰。
題橋志气昂。千古姓名揚。

«Fèng qiú huáng» (Sīmǎ Xiāngrú)

Yǒu měirén xī, jiàn zhī bù wàng.
Yīrì bù jiàn xī, sī zhī rú kuáng.
Fèng fēi áoxiáng xī, sìhai qiúhuáng.
Wúnài jiārén xī, bùzài dōngqiáng.
Jiāng qín dàiyǔ xī, liáo xiě zhōngcháng.
Hérì jiàn hǔ xī, wèi wǒ bàng huáng.
Yuànyán pèi dé xī, xiéshǒu xiāngjiāng.
Bùdé yúfēi xī, shǐ wǒ lúnwáng.
Shǐ wǒ lúnwáng, qín tiāo fèng de huáng.
Tíqiáo zhì áng, qiāngǔ xìngmíng yáng.

«Феникс ищет подругу» (Сыма Сянжу) (179 до н. э. — 117 до н. э., династия Хань)

Феникс-муж, я феникс-муж,
прилетел в свою страну —
я кричу, я все кричу,
я зову свою жену.
Я ищу, не нахожу —
где же поискам конец?
Но сегодня ввечеру
заглянул в один дворец…
Что за девица-краса
в женских комнатах сидит!
Так близка, но далека —
прямо голову кружит.
Вместе шеи мы сплетем,
словно селезень с женой?
Прямо к небу, в вышину
улетишь ты вслед за мной?
(перевод А. Родсет)

其二
鳳兮鳳兮歸故鄉,遨游四海求其凰。
時未遇兮无所将,何悟今兮升斯堂!
有豔淑女在闺房,室迩人遐毒我腸。
何緣交頸為鴛鴦,胡頡頏兮共翺翔!
凰兮凰兮从我栖,得托孳尾永為妃。
交情通意心和谐,中夜相从知者誰?
双翼俱起翻高飛,无感我思使余悲。
2
Дева-феникс ты моя,
ты гнездо со мною свей!
Положись и приласкай,
стань супругою моей!
Вместе будем мы одно,
слившись телом и душой.
Кто узнает, если ты
в ночь последуешь за мной?
Парой крыльев мы взмахнем —
в небеса с тобой лететь!
А не примешь ты любовь —
буду я вовек скорбеть…
(перевод А. Родсет)